രാഹുല്” à´â€”ാന്ധിയàµâ€  വà´¿.à´Å½Ã ´¸Ã µ. വലിà´Å¡Ã µÃ ´Å¡Ã µÃ ´â€¢Ã µâ‚¬Ã ´±Ã ´¿ à´’à´Å¸Ã µÃ ´Å¸Ã ´¿Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µÃ ´¨Ã µÃ ´¨Ã µ

തà´² നരà´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã ´¾Ã ´¤Ã µÃ ´¤Ã ´¤Ã ´²Ã µÃ ´²Ã µâ€ Ã ´¨Ã µÃ ´±Ã µâ€  യàµÅ’വ്വനà´â€š

തà´² നരà´Å¡Ã µÃ ´Å¡Ã ´¤Ã ´²Ã µÃ ´²Ã µâ€ Ã ´¨Ã µÃ ´±Ã µâ€  വാര്”Ã ´§Ã ´â€¢Ã µÃ ´¯Ã ´â€š

à´â€¢Ã ´ªÃ ´Å¸ ദുഷ്പ്രഭുവര്”Ã ´â€”ത്തിന്” മുന്നിലായ്
തലà´â€¢Ã µÃ ´¨Ã ´¿Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã ´¾Ã ´¤Ã µÃ ´¤Ã ´¤Ã ´¾Ã ´£Ã µâ€ Ã ´¨Ã µÃ ´±Ã µâ€  യàµÅ’വ്വനà´â€š…
തലà´â€¢Ã µÃ ´¨Ã ´¿Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã ´¾Ã ´¤Ã µÃ ´¤Ã ´¤Ã ´¾Ã ´£Ã µâ€ Ã ´¨Ã µÃ ´±Ã µâ€  യàµÅ’വ്വനà´â€š…

httpv://www.youtube.com/watch?v=wP6dMdsA62U

V.S replies to Rahul Gandhi’s criticism of his age. He replies to Rahul saying, it isn’t the number of grey hairs on the head which determines age, but whether the head is held high or not. Rahul Gandhi’s disastrous Kerala tour had this for icing.


Full Poem here:
തà´² നരയ്à´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µÃ ´µÃ ´¤Ã ´²Ã µÃ ´²Ã µâ€ Ã ´¨Ã µÃ ´±Ã µâ€  വàµÆ’ദ്ധത്വà´â€š;
തà´² നരà´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã ´¾Ã ´¤Ã µÃ ´¤Ã ´¤Ã ´²Ã µÃ ´²Ã µâ€ Ã ´¨Ã µ” യുവത്വവുà´â€š;
പിറവിതàµÅ Ã ´Å¸Ã µÃ ´Å¸Ã µ നാളàµâ€ Ã ´¤Ã µÃ ´°Ã ´¯Ã µâ€ Ã ´¨Ã µÃ ´¨Ã µâ€ Ã ´£Ã µÃ ´£Ã µÃ ´®-

പ്പതിവുà´â€¢Ã µÅ Ã ´£Ã µÃ ´Å¸Ã ´²Ã µÃ ´²Ã ´³Ã ´ªÃ µÃ ´ªÃ ´¤Ã µâ€ Ã ´¨Ã µ” യàµâ€”വനà´â€š

à´â€¢Ã µÅ Ã ´Å¸Ã ´¿Ã ´¯ ദുഷ്പ്രഭുത്വത്തിന്” തിരുമുമ്പില്”
തലà´â€¢Ã µÃ ´¨Ã ´¿Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã ´¾Ã ´¤Ã µÃ ´¤ ശàµâ‚¬Ã ´²Ã ´®Ã µâ€ Ã ´¨Ã µ” യàµâ€”വനà´â€š;
ധനിà´â€¢Ã ´§Ã ´¿Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µÆ’തിതന്” à´â€¢Ã ´£Ã µÃ ´£Ã µÃ ´°Ã µÃ ´Å¸Ã µÃ ´Å¸Ã ´²Ã ´¿Ã ´²Ã µ”
പനിപിà´Å¸Ã ´¿Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã ´¾Ã ´¤Ã µÃ ´¤ ശàµâ‚¬Ã ´²Ã ´®Ã µâ€ Ã ´¨Ã µ” യàµâ€”വനà´â€š;

വിഷമà´ËœÃ ´Å¸Ã µÃ ´Å¸Ã ´¤Ã µÃ ´¤Ã ´¿Ã ´²Ã µâ€¡Ã ´¤Ã ´¿Ã ´²Ã µÃ ´â€š à´Å¡Ã µâ€ Ã ´±Ã µÃ ´±Ã µÃ ´®Ã µâ€¡-
പതറിà´Å¸Ã ´¾Ã ´¤Ã µÃ ´¤ ഹàµÆ’ദയമàµâ€ Ã ´¨Ã µ” യàµâ€”വനà´â€š!
വിരിവàµÅ Ã ´Å¸Ã ´â€¢Ã µÃ ´°Ã ´®Ã ´â€š à´Å¡Ã µâ‚¬Ã ´±Ã µÃ ´±Ã ´¿Ã ´¯Ã ´Å¸Ã µÃ ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µÃ ´®Ã µÃ ´ªÃ µâ€¹Ã ´³Ã µ”
പàµÅ Ã ´°Ã µÃ ´¤Ã µÃ ´µÃ ´¾Ã ´¨Ã ´¾Ã ´Å¾Ã µÃ ´Å¾Ã ´£Ã ´Å¾Ã µÃ ´Å¾Ã µâ€ Ã ´¤Ã µÃ ´¤Ã µÃ ´®Ã ´â€¢Ã µÃ ´·Ã ´®;
വഴിമുà´Å¸Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µÃ ´¨Ã µÃ ´¨ മാമàµâ€šÃ ´²Ã µ”Ã ´¤Ã ´²Ã ´â€¢Ã ´³Ã µâ€ 
പിഴുതàµâ€ Ã ´Å¸Ã µÃ ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µÃ ´¨Ã µÃ ´¨ തàµâ‚¬Ã ´µÃ µÃ ´°Ã ´¾Ã ´¸Ã ´¹Ã ´¿Ã ´·Ã µÃ ´£Ã µÃ ´¤;
പ്രതിനിമിഷà´â€š വളരാന്”-വിà´â€¢Ã ´¸Ã ´¿Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã ´¾Ã ´¨Ã µ”-
à´â€¢Ã µÅ Ã ´¤Ã ´¿Ã ´ªÃ µâ€ Ã ´°Ã µÃ ´â€¢Ã ´¿Ã ´¯Ã µÃ ´´Ã ´±Ã µÃ ´®Ã ´¶Ã ´¾Ã ´¨Ã µÃ ´¤Ã ´¤;
à´â€¦Ã ´µÃ ´¶Ã ´²Ã µâ€¹Ã ´â€¢Ã ´¤Ã µÃ ´¤Ã µâ€  à´Å¾Ã µâ€ Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã ´¿Ã ´Å¾Ã µÃ ´Å¾Ã µâ€ Ã ´°Ã µÃ ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µÃ ´¨Ã µÃ ´¨
ദുരധിà´â€¢Ã ´¾Ã ´°Ã ´¤Ã µÃ ´¤Ã µâ€  വàµâ€ Ã ´²Ã µÃ ´²Ã µÃ ´µÃ ´¿Ã ´³Ã ´¿Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µÃ ´µÃ ´¾Ã ´¨Ã µ”,
പ്രഭുതതന്” വിഷപ്പല്ലു പറിà´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µÃ ´µÃ ´¾Ã ´¨Ã µ”,
വിഭുതയാളുമമàµâ€¹Ã ´ËœÃ ´¸Ã µÃ ´§Ã µâ‚¬Ã ´°Ã ´¤;
ഭയമàµÅ Ã ´°Ã ´¿Ã ´¤Ã µÃ ´¤Ã ´¿Ã ´°Ã ´¿ തàµâ‚¬Ã ´£Ã µÃ ´Å¸Ã ´¾Ã ´¤Ã µÃ ´¤ പàµâ€”രുഷà´â€š;
à´â€¦Ã ´²Ã ´¸Ã ´¤ à´Å¡Ã ´³Ã ´¿ തàµâ€¡Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã ´¾Ã ´¤Ã µÃ ´¤ à´Å“àµâ‚¬Ã ´µÃ ´¿Ã ´¤Ã ´â€š;
വിവിà´§ ദുà´Æ’à´â€“à´â„¢Ã µÃ ´â„¢Ã ´³Ã ´¾Ã ´°Ã µ”Ã ´¤Ã µÃ ´¤Ã ´Å¸Ã µÃ ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µÃ ´®Ã µÃ ´ªÃ µâ€¹Ã ´´Ã µÃ ´â€š
വിരളമാവാത്à´¤ ദുര്”Ã ´¦Ã µÃ ´§Ã ´°Ã µ”Ã ´·Ã ´µÃ ´¿Ã ´â€¢Ã µÃ ´°Ã ´®Ã ´â€š;
à´Å“യലഹരിയില്” മà´â„¢Ã µÃ ´â„¢Ã ´¾Ã ´¤Ã µÃ ´¤ തന്റàµâ€¡Ã ´Å¸Ã ´â€š;
à´â€¦Ã ´ªÃ ´Å“യത്തില്” à´â€¢Ã ´²Ã ´â„¢Ã µÃ ´â„¢Ã ´¾Ã ´¤Ã µÃ ´¤ സàµâ€”ഹàµÆ’ദà´â€š;
à´â€¡Ã ´µÃ ´¯Ã µâ€ Ã ´´Ã µÃ ´¨Ã µÃ ´¨Ã µâ€¹Ã ´°Ã µ” സദാപà´¿ യുവാà´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã ´¨Ã µÃ ´®Ã ´¾,-
രിവരയàµâ€ Ã ´´Ã ´¾Ã ´¤Ã µÃ ´¤Ã ´µÃ ´°Ã µ” വàµÆ’ദ്ധരില്” വàµÆ’ദ്ധരുà´â€š!
നിരുപമà´â€š യുവലàµâ€¹Ã ´â€¢Ã ´®Ã µÃ ´Å¡Ã µÃ ´â€ºÃ µÆ’à´â€šÃ ´â€“ലà´â€š
സമരസന്നാഹമുണ്à´Å¸Ã µÅ Ã ´¨Ã µÃ ´¨Ã µÅ Ã ´°Ã µÃ ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µÃ ´¨Ã µÃ ´¨Ã µ!
à´â€°Ã ´¦Ã ´§Ã ´¿Ã ´¯Ã µâ€¡Ã ´´Ã µÃ ´â€š à´â€¢Ã ´²Ã ´â„¢Ã µÃ ´â„¢Ã ´¿Ã ´®Ã ´±Ã ´¿Ã ´¯Ã µÃ ´®Ã ´¾-
റà´â€“ിലലàµâ€¹Ã ´â€¢Ã ´µÃ µÃ ´â€š à´Å¾Ã µâ€ Ã ´Å¸Ã µÃ ´Å¸Ã µÃ ´¨Ã µÃ ´¨ മà´Å¸Ã µÃ ´Å¸Ã ´¿Ã ´²Ã µÃ ´â€š
പഴà´â€¢Ã ´¿Ã ´Å“àµâ‚¬Ã ´°Ã µ”Ã ´£Ã µÃ ´£Ã ´¿Ã ´Å¡Ã µÃ ´Å¡Ã µÅ Ã ´°Ã ´¿Ã ´¸Ã µÃ ´¸Ã ´®Ã µÃ ´¦Ã ´¾Ã ´¯Ã ´¤Ã µÃ ´¤Ã ´¿Ã ´¨Ã µ”-
à´ËœÃ ´Å¸Ã ´¨ മാറ്റിപ്പുതുà´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã ´¿Ã ´ªÃ µÃ ´ªÃ ´£Ã ´¿Ã ´¯Ã µÃ ´µÃ ´¾Ã ´¨Ã µ”
ഒരുമയàµâ€¹Ã ´Å¸Ã µÅ Ã ´°Ã µÃ ´®Ã µÃ ´ªÃ µâ€ Ã ´Å¸Ã µÃ ´Å¸ യുവത്വത്തിന്”-
സമരà´â€¢Ã ´¾Ã ´¹Ã ´³Ã ´®Ã µÃ ´£Ã µÃ ´Å¸Ã ´¤Ã ´¾ à´â€¢Ã µâ€¡Ã ´³Ã µ”Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µÃ ´¨Ã µÃ ´¨Ã µ!
à´â€¦Ã ´²Ã ´¯Ã ´Å¸Ã ´¿Ã ´Å¡Ã µÃ ´Å¡Ã ´¾Ã ´°Ã µ”Ã ´¤Ã µÃ ´¤Ã ´¿Ã ´°Ã ´®Ã µÃ ´ªÃ µÃ ´¨Ã µÃ ´¨ വിപ്ലà´µ-
à´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã ´Å¸Ã ´²Ã ´¿Ã ´³Ã ´â€¢Ã ´¿Ã ´®Ã ´±Ã ´¿Ã ´Å¾Ã µÃ ´Å¾Ã µ വരുന്നതà´¾!
à´â€¢Ã ´°Ã µÃ ´¤Ã ´¿Ã ´¨Ã ´¿Ã ´²Ã µ”Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µÃ ´â€¢! രുഷ്à´Å¸Ã ´¸Ã ´¾Ã ´®Ã µÃ ´°Ã ´¾Ã ´Å“്യമàµâ€¡!
à´â€¢Ã ´°Ã µÃ ´¤Ã ´¿Ã ´¨Ã ´¿Ã ´²Ã µ”Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µÃ ´â€¢! ദുഷ്à´Å¸Ã ´ªÃ µÃ ´°Ã ´­Ã µÃ ´¤Ã µÃ ´µÃ ´®Ã µâ€¡!
നിà´Å“നിà´Å“ാധിà´â€¢Ã ´¾Ã ´°Ã ´¾Ã ´¯Ã µÃ ´§Ã ´®Ã µÅ Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µâ€ Ã ´¯Ã µÃ ´â€š
നിà´Å“ശിരസ്സറ്റുവàµâ‚¬Ã ´´Ã µÃ ´¨Ã µÃ ´¨Ã ´¤Ã ´¿Ã ´¨Ã µ”Ã ´®Ã µÃ ´®Ã µÃ ´ªÃ µâ€ ,
à´â€¦Ã ´£Ã ´¿Ã ´¨Ã ´¿Ã ´°Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µÃ ´¨Ã µÃ ´¨ യുവà´Å“നശà´â€¢Ã µÃ ´¤Ã ´¿Ã ´¤Ã ´¨Ã µ”-
നിà´â€¢Ã ´Å¸Ã ´­Ã µâ€šÃ ´µÃ ´¿Ã ´²Ã ´Å¸Ã ´¿Ã ´¯Ã ´±Ã ´µÃ µâ€ Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µÃ ´â€¢!

Courtesy: Bombay Dosti