ഒന്ന് പണിയാന്” തരുമàµâ€¹ à´Å½Ã ´¨Ã µÃ ´¨Ã µ
à´â€¦Ã ´µÃ ´³Ã µâ€¹Ã ´Å¸Ã µ à´Å¡Ã µâ€¹Ã ´¦Ã ´¿Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã ´¾Ã ´Å¾Ã µÃ ´Å¾Ã ´¤Ã ´¿Ã ´¨Ã µÃ ´±Ã µâ€  à´â€“àµâ€¡Ã ´¦Ã ´â€š
à´â€¡Ã ´¨Ã µÃ ´¨Ã µÃ ´â€š തàµâ‚¬Ã ´°Ã µ”Ã ´¨Ã µÃ ´¨Ã ´¿Ã ´Å¸Ã µÃ ´Å¸Ã ´¿Ã ´²Ã µÃ ´².
à´Å¡Ã µâ€¹Ã ´¦Ã ´¿Ã ´Å¡Ã µÃ ´Å¡Ã ´¿Ã ´°Ã µÃ ´¨Ã µÃ ´¨Ã µâ€ Ã ´â„¢Ã µÃ ´â€¢Ã ´¿Ã ´²Ã µ” à´Å½Ã ´¨Ã µÃ ´¤Ã ´¾Ã ´¯Ã µâ€¡Ã ´¨Ã µâ€¡?
à´â€¦Ã ´µÃ ´³Ã µâ€¹Ã ´Å¸Ã µ മാത്രമല്à´²
à´Å½Ã ´¤Ã µÃ ´°Ã ´¯Ã µâ€¹ സ്ത്രàµâ‚¬Ã ´â€¢Ã ´³Ã µâ€¹Ã ´Å¸Ã µ
à´Å¡Ã µâ€¹Ã ´¦Ã ´¿Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã ´¾Ã ´¨Ã µ” മുà´Å¸Ã µÃ ´Å¸Ã ´¿Ã ´¯Ã ´¤Ã ´¾Ã ´£Ã µ…
 – ലിà´â€šÃ ´â€”വിശപ്പ് ( full poem below)

“˜à´¦Ã ´¹Ã ´¿Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã ´¾Ã ´¤Ã µÃ ´¤ à´Å½Ã ´²Ã µÃ ´²Ã ´¾ à´â€ Ã ´¹Ã ´¾Ã ´° പദാര്”Ã ´¥Ã ´â„¢Ã µÃ ´â„¢Ã ´³Ã µÃ ´â€š
à´â€°Ã ´Å¸Ã ´¨Ã µ” മലാശയത്തില്” à´Å½Ã ´¤Ã µÃ ´¤Ã ´¿Ã ´Å¡Ã µÃ ´Å¡Ã µâ€¡Ã ´°Ã µâ€¡Ã ´£Ã µÃ ´Å¸Ã ´¤Ã ´¾Ã ´£Ã µ’
à´Å½Ã ´¨Ã µÃ ´¨ à´â€¦Ã ´¨Ã µÅ’ണ്”Ã ´¸Ã µÃ ´®Ã µâ€ Ã ´¨Ã µÃ ´±Ã µ à´â€¢Ã µâ€¡Ã ´Å¸Ã µÃ ´Å¸Ã ´¤Ã µâ€¹Ã ´Å¸Ã µâ€ 
പയറുമണà´¿ വന്” à´â€¢Ã µÃ ´Å¸Ã ´²Ã ´¿Ã ´²Ã µ” നിന്ന്
മലാശയത്തിലàµâ€¡Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µ തിà´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã ´¿ തിരà´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã ´¿ à´Å¡Ã µâ€ Ã ´¨Ã µÃ ´¨Ã µ.
പയറുമണà´¿ മലാശയà´â€š à´â€¢Ã ´£Ã µÃ ´Å¸Ã µ à´â€¦Ã ´¨Ã µÃ ´¤Ã ´â€š വിà´Å¸Ã µÃ ´Å¸Ã µ:
“˜à´Å½Ã ´¨Ã µÃ ´¤Ã µÅ Ã ´°Ã µ വലിപ്പà´â€š”¦!à´â€¡Ã ´¤Ã µ മുഴുവന്”
ദഹനത്തàµâ€  à´â€¦Ã ´¤Ã ´¿Ã ´Å“àµâ‚¬Ã ´µÃ ´¿Ã ´Å¡Ã µÃ ´Å¡
à´â€ Ã ´¹Ã ´¾Ã ´°Ã ´ªÃ ´¦Ã ´¾Ã ´°Ã µ”Ã ´¥Ã ´â„¢Ã µÃ ´â„¢Ã ´³Ã ´¾Ã ´£Ã µâ€¹”¦? ഹമ്മàµâ€¡”¦’
à´â€¦Ã ´ªÃ µÃ ´ªÃ µâ€¹Ã ´³Ã µ” à´â€¢Ã µâ€šÃ ´Å¸Ã µâ€  വന്ന് ഒരു à´â€¢Ã ´Å¸Ã µÃ ´â€¢Ã µÃ ´®Ã ´£Ã ´¿ പറà´Å¾Ã µÃ ´Å¾Ã µ:
“˜à´â€¡Ã ´â„¢Ã µÃ ´â„¢Ã ´¨Ã µâ€  à´â€¦Ã ´¤Ã ´¿Ã ´Å“àµâ‚¬Ã ´µÃ ´¿Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µÃ ´¨Ã µÃ ´¨Ã ´µÃ ´°Ã µâ€ Ã ´¯Ã ´¾Ã ´£Ã µ
തàµâ‚¬Ã ´Å¸Ã µÃ ´Å¸Ã ´â€š à´Å½Ã ´¨Ã µÃ ´¨Ã µ പറയുന്നത്.

– മലാശയà´â€š

Malayalam poet Vishnu Prasad’s poems have run into good old ‘explicit content’ controversy recently. While the scope of his poems may not be as expansive as getting to the bottom of  why ” the best minds of my generation destroyed by madness, starving hysterical naked, dragging themselves through the negro streets at dawn looking for an angry fix”, it calls out some aspects of the male experience as it is, without metaphors to elaborate or metaphors to reduce, making them ‘explicit’ or ‘truthful’ depending on the reader’s vantage point. Going by netizen (whatever the fuck that word means) reactions, some people are generally alarmed at excessive masturbation and suppressed sexuality finding mention in Vishnu Prasad’s poems.

In a recent interview with Madhyamam newspaper, the author talks about the ‘hunter’s viewpoint’ when it comes to sexual assaults. Vishnu Prasad feels better understanding the hunter’s social conditions is important enough and is seldom thought of. He feels male sexuality is suppressed in Kerala’s social conditioning. He goes to the extent of claiming men are more sexually frustrated than women. He details the ‘hunter’s viewpoint’ in detail in some of his poems, like the recently controversial “Linga vishappu” in which he says, the man’s under wear that gets torn from excessive masturbation does not lie about his social condition, about the suppressed hunger of the penis.
Excerpts from the interview below  – (read full interview here in Madhyamam), read linga vishappu below

à´Å¡Ã µâ€¡Ã ´¾Ã ´¦Ã µÃ ´¯Ã ´â€š: à´â€¦Ã ´Å¸Ã ´¿Ã ´Å¡Ã µÃ ´Å¡Ã ´®Ã ´°Ã µ”Ã ´¤Ã µÃ ´¤Ã ´ªÃ µÃ ´ªÃ µâ€ Ã ´Å¸Ã µÃ ´Å¸Ã ´¤Ã µÃ ´â€š ദാഹà´â€š à´â€¢Ã ´²Ã ´°Ã µ”Ã ´¨Ã µÃ ´¨Ã ´¤Ã µÃ ´®Ã ´¾Ã ´¯ ലàµË†Ã ´â€šÃ ´â€”ിà´â€¢Ã ´¤ à´â€¢Ã µâ€¡Ã ´°Ã ´³Ã ´¤Ã µÃ ´¤Ã ´¿Ã ´²Ã µ” പുരുഷന്”Ã ´®Ã ´¾Ã ´°Ã µâ€¡Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã ´¾Ã ´³Ã µ” à´â€¢Ã µâ€šÃ ´Å¸Ã µÃ ´¤Ã ´²Ã µ” à´Å¡Ã ´¿Ã ´² സ്ത്രàµâ‚¬Ã ´â€¢Ã ´³Ã µ”Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã ´¾Ã ´£Ã µâ€ Ã ´¨Ã µÃ ´¨Ã µ നിരàµâ‚¬Ã ´â€¢Ã µÃ ´·Ã ´£Ã ´â„¢Ã µÃ ´â„¢Ã ´³Ã µ” à´â€°Ã ´£Ã µÃ ´Å¸Ã ´²Ã µÃ ´³Ã µâ€¡Ã ´¾?

à´â€°Ã ´¤Ã µÃ ´¤Ã ´°Ã ´â€š: à´Å½Ã ´¨Ã ´¿Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µ പുരുഷന്”Ã ´± à´â€¢Ã ´¾Ã ´°Ã µÃ ´¯Ã ´®Ã µâ€  à´â€¦Ã ´±Ã ´¿Ã ´¯Ã µÃ ´³Ã µÃ ´³Ã µâ€š. സ്ത്രàµâ‚¬Ã ´¯Ã ´²Ã µÃ ´²Ã ´¾Ã ´¤Ã µÃ ´¤Ã ´¤Ã µÃ ´â€¢Ã µâ€ Ã ´¾Ã ´£Ã µÃ ´Å¸Ã µ à´â€¦Ã ´µÃ ´°Ã µÃ ´Å¸Ã µâ€  ഭാà´â€”ത്തുനിന്നുà´â€š à´Å¡Ã ´¿Ã ´¨Ã µÃ ´¤Ã ´¿Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã ´¾Ã ´¨Ã µÃ ´â€š à´â€¢Ã ´´Ã ´¿Ã ´¯Ã ´¿Ã ´²Ã µÃ ´². à´Å½Ã ´¨Ã µÃ ´¨Ã ´¾Ã ´²Ã µ” à´â€¢Ã µâ€¡Ã ´°Ã ´³Ã ´¤Ã µÃ ´¤Ã ´¿Ã ´²Ã µâ€  സ്ത്രàµâ‚¬Ã ´â€¢Ã ´³Ã ´¿Ã ´²Ã µ” à´â€¦Ã ´®Ã ´¿Ã ´¤Ã ´®Ã ´¾Ã ´¯ ലàµË†Ã ´â€šÃ ´â€”ിà´â€¢ ദാഹà´â€š à´â€°Ã ´³Ã µÃ ´³Ã ´¤Ã ´¾Ã ´¯Ã ´¿ à´Å½Ã ´¨Ã ´¿Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µ തàµâ€¡Ã ´¾Ã ´¨Ã µÃ ´¨Ã µÃ ´¨Ã µÃ ´¨Ã ´¿Ã ´²Ã µÃ ´². à´Å½Ã ´â„¢Ã µÃ ´â€¢Ã ´¿Ã ´²Ã µ” à´â€¡Ã ´¤Ã µÃ ´°Ã ´¯Ã ´§Ã ´¿Ã ´â€¢Ã ´â€š മാനഭà´â€šÃ ´â€”à´â„¢Ã µÃ ´â„¢Ã ´³Ã µÃ ´â€š പàµâ‚¬Ã ´¡Ã ´¨Ã ´â„¢Ã µÃ ´â„¢Ã ´³Ã µÃ ´â€š à´â€¢Ã µâ€¡Ã ´°Ã ´³Ã ´¤Ã µÃ ´¤Ã ´¿Ã ´²Ã µ” à´â€°Ã ´£Ã µÃ ´Å¸Ã ´¾Ã ´â€¢Ã ´¿Ã ´²Ã µÃ ´². à´Å¡Ã ´¿Ã ´²Ã ´¯Ã ´¿Ã ´Å¸Ã ´¤Ã µÃ ´¤Ã µ à´Å¡Ã ´¿Ã ´² സ്ത്രàµâ‚¬Ã ´â€¢Ã ´³Ã µ” à´â€¢Ã µÃ ´Å¸Ã µÃ ´Å¸Ã ´¿Ã ´â€¢Ã ´³Ã µâ€ Ã ´¯Ã µâ€ Ã ´¾Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µâ€  à´â€°Ã ´ªÃ ´¯Ã µâ€¡Ã ´¾Ã ´â€”ിà´Å¡Ã µÃ ´Å¡ സà´â€šÃ ´­Ã ´µÃ ´â„¢Ã µÃ ´â„¢Ã ´³Ã µ” à´â€°Ã ´£Ã µÃ ´Å¸Ã ´¾Ã ´â€¢Ã µÃ ´¨Ã µÃ ´¨Ã µÃ ´£Ã µÃ ´Å¸Ã ´¾Ã ´â€¢Ã ´â€š. à´Å½Ã ´¨Ã µÃ ´¨Ã ´¾Ã ´²Ã µ” രതà´¿ ഒരു ദാഹമായà´¿ à´â€¢Ã µâ€ Ã ´¾Ã ´£Ã µÃ ´Å¸Ã µ നà´Å¸Ã ´¨Ã µÃ ´¨Ã µ പുരുഷന്”Ã ´®Ã ´¾Ã ´°Ã µâ€  ബലà´â€šÃ ´ªÃ µÃ ´°Ã ´¯Ã µâ€¡Ã ´¾Ã ´â€”ിà´Å¡Ã µÃ ´Å¡Ã µ à´â€°Ã ´ªÃ ´¯Ã µâ€¡Ã ´¾Ã ´â€”ിà´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã ´¾Ã ´¨Ã µ” ശ്രമിà´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µÃ ´¨Ã µÃ ´¨ സà´â€šÃ ´­Ã ´µÃ ´â„¢Ã µÃ ´â„¢Ã ´³Ã µ” തàµâ‚¬Ã ´°Ã µâ€  à´â€¢Ã µÃ ´±Ã ´µÃ ´¾Ã ´£Ã µ. നമ്മള്” യഥാര്”Ã ´¤Ã µÃ ´¥ പ്രശ്നà´â„¢Ã µÃ ´â„¢Ã ´³Ã ´¿Ã ´²Ã µ” നിന്ന് വഴുതിമാറരുത് à´Å½Ã ´¨Ã µÃ ´¨Ã ´¾Ã ´£Ã µ à´Å½Ã ´¨Ã µ”Ã µâ€ Ã ´± à´â€ Ã ´µÃ ´°Ã µ”Ã ´¤Ã µÃ ´¤Ã ´¿Ã ´Å¡Ã µÃ ´Å¡Ã µÃ ´³Ã µÃ ´³ à´â€¦Ã ´­Ã ´¿Ã ´ªÃ µÃ ´°Ã ´¾Ã ´¯Ã ´â€š.

à´Å¡Ã µâ€¡Ã ´¾Ã ´¦Ã µÃ ´¯Ã ´â€š: à´â€¦Ã ´®Ã ´¿Ã ´¤Ã ´®Ã ´¾Ã ´¯ ലàµË†Ã ´â€šÃ ´â€”ിà´â€¢ ദാഹമാണàµâ€¡Ã ´¾, പുരുഷനàµâ€  ലàµË†Ã ´â€šÃ ´â€”ിà´â€¢ à´â€¢Ã µÃ ´±Ã µÃ ´±Ã ´â€¢Ã µÆ’ത്യà´â„¢Ã µÃ ´â„¢Ã ´³Ã ´¿Ã ´²Ã µâ€¡Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µ à´Å½Ã ´¤Ã µÃ ´¤Ã ´¿Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µÃ ´¨Ã µÃ ´¨Ã ´¤Ã µ. à´â€¢Ã µâ€¡Ã ´°Ã ´³Ã ´ªÃ µÃ ´ªÃ ´¿Ã ´±Ã ´µÃ ´¿ ദിനത്തില്” പàµâ€ Ã ´¾Ã ´¤Ã µÃ ´Å¡Ã ´Å¸Ã ´â„¢Ã µÃ ´â„¢Ã ´¿Ã ´¨Ã ´¿Ã ´Å¸Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µ ഒരു à´Å½Ã ´â€š.പà´¿ യില്” നിന്നുà´â€š സിനിമà´¾ നà´Å¸Ã ´¿Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µ à´â€°Ã ´£Ã µÃ ´Å¸Ã ´¾Ã ´¯ ലàµË†Ã ´â€šÃ ´â€”ിà´â€¢Ã ´¾Ã ´¤Ã ´¿Ã ´â€¢Ã µÃ ´°Ã ´®Ã ´£Ã ´â€š à´’à´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µâ€  താà´â„¢Ã µÃ ´â€¢Ã ´³Ã µ” പറà´Å¾Ã µÃ ´Å¾ ധാരണà´â€¢Ã ´³Ã µÃ ´Å¸Ã µâ€  തàµâ€ Ã ´³Ã ´¿Ã ´µÃ ´¾Ã ´£Ã µâ€¡Ã ´¾..?

à´â€°Ã ´¤Ã µÃ ´¤Ã ´°Ã ´â€š: à´Å½Ã ´â€š.പà´¿ മാത്രമല്à´² à´â€¢Ã µâ€¡Ã ´°Ã ´³Ã ´¤Ã µÃ ´¤Ã ´¿Ã ´²Ã µ” ലàµË†Ã ´â€šÃ ´â€”ിà´â€¢ ദാഹà´â€š à´â€¦Ã ´¨Ã µÃ ´­Ã ´µÃ ´¿Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µÃ ´¨Ã µÃ ´¨ à´Å½Ã ´¤Ã µÃ ´°Ã ´¯Ã µâ€¡Ã ´¾ പുരുഷന്”Ã ´®Ã ´¾Ã ´°Ã µÃ ´£Ã µÃ ´Å¸Ã µ. à´Å½Ã ´¨Ã µÃ ´¨Ã ´¾Ã ´²Ã µ” à´Å½Ã ´²Ã µÃ ´²Ã ´¾ പുരുഷന്”Ã ´®Ã ´¾Ã ´°Ã µÃ ´â€š à´â€¦Ã ´â„¢Ã µÃ ´â„¢Ã ´¨Ã µâ€ Ã ´¯Ã ´²Ã µÃ ´². രതà´¿ ദാഹമുള്à´³ പുരുഷന്”Ã ´®Ã ´¾Ã ´°Ã µ” ഒരു à´â€¦Ã ´µÃ ´¸Ã ´°Ã ´¤Ã µÃ ´¤Ã ´¿Ã ´¨Ã ´¾Ã ´¯Ã ´¿ à´Å½Ã ´ªÃ µÃ ´ªÃ µâ€¡Ã ´¾Ã ´´Ã µÃ ´â€š à´â€¢Ã ´¾Ã ´¤Ã µÃ ´¤Ã ´¿Ã ´°Ã ´¿Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µÃ ´â€š . ലàµË†Ã ´â€šÃ ´â€”ിà´â€¢ à´â€¢Ã µÃ ´±Ã µÃ ´±Ã ´â„¢Ã µÃ ´â„¢Ã ´³Ã µ” നà´Å¸Ã ´¤Ã µÃ ´¤Ã µÃ ´â€¢Ã ´¯Ã µÃ ´â€š à´Å¡Ã µâ€ Ã ´¯Ã µÃ ´¯Ã µÃ ´â€š. വിശà´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µÃ ´¨Ã µÃ ´¨Ã ´µÃ ´°Ã µ” ഭà´â€¢Ã µÃ ´·Ã ´£Ã ´â€š മàµâ€¡Ã ´¾Ã ´·Ã µÃ ´Å¸Ã ´¿Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µÃ ´â€š. à´Å¾Ã ´¾Ã ´¨Ã µ” à´â€¡Ã ´¤Ã ´¿Ã ´¨Ã µâ€  ന്യായàµâ‚¬Ã ´â€¢Ã ´°Ã ´¿Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µÃ ´¨Ã µÃ ´¨Ã ´¿Ã ´²Ã µÃ ´². ഒരാള്” മറ്റàµâ€ Ã ´¾Ã ´°Ã ´¾Ã ´³Ã µÃ ´Å¸Ã µâ€  ശരàµâ‚¬Ã ´°Ã ´¤Ã µÃ ´¤Ã ´¿Ã ´²Ã µâ€¡Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µ à´â€¦Ã ´¤Ã ´¿Ã ´â€¢Ã µÃ ´°Ã ´®Ã ´¿Ã ´Å¡Ã µÃ ´Å¡Ã µ à´â€¢Ã ´¯Ã ´±Ã µÃ ´¨Ã µÃ ´¨Ã ´¤Ã µ തàµâ€ Ã ´±Ã µÃ ´±Ã ´¾Ã ´£Ã µ à´Å½Ã ´¨Ã µÃ ´¨Ã µ à´Å¾Ã ´¾Ã ´¨Ã µ” വിശ്വാസിà´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã ´¯Ã µÃ ´â€š à´Å¡Ã µâ€ Ã ´¯Ã µÃ ´¯Ã µÃ ´¨Ã µÃ ´¨Ã µ. à´Å½Ã ´¨Ã µÃ ´¨Ã ´¾Ã ´²Ã µ” à´â€¡Ã ´°Ã ´¯Ã µÃ ´Å¸Ã µâ€  പ്രശ്നà´â„¢Ã µÃ ´â„¢Ã ´³Ã µâ€  പàµâ€¡Ã ´¾Ã ´²Ã µâ€  തന്നàµâ€  വàµâ€¡Ã ´Å¸Ã µÃ ´Å¸Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã ´¾Ã ´°Ã ´¨Ã µ”Ã µâ€ Ã ´± പ്രശ്നà´â„¢Ã µÃ ´â„¢Ã ´³Ã µÃ ´â€š ശരിയാà´¯ വിധത്തില്” സമàµâ€šÃ ´¹Ã ´â€š മനസിലാà´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã ´£Ã ´®Ã µâ€ Ã ´¨Ã µÃ ´¨Ã µÃ ´â€š à´Å¾Ã ´¾Ã ´¨Ã µ” മനസിലാà´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µÃ ´¨Ã µÃ ´¨Ã µ. വàµâ€¡Ã ´Å¸Ã µÃ ´Å¸Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã ´¾Ã ´°Ã ´¨Ã µâ€  à´â€¦Ã ´â„¢Ã µÃ ´â„¢Ã ´¨Ã µâ€  à´â€ Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã ´¿ തàµâ‚¬Ã ´°Ã µ”Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µÃ ´¨Ã µÃ ´¨ സാമàµâ€šÃ ´¹Ã µÃ ´¯ പ്രശ്നà´â„¢Ã µÃ ´â„¢Ã ´³Ã ´¾Ã ´£Ã µ à´Å½Ã ´¨Ã µ”Ã µâ€ Ã ´± à´â€¢Ã ´µÃ ´¿Ã ´¤Ã ´¿Ã ´²Ã µ” പറയാന്” ശ്രമിà´Å¡Ã µÃ ´Å¡Ã ´¤Ã µÃ ´â€š.

Zemanta Related Posts Thumbnail
ലിà´â€šÃ ´â€”വിശപ്പ്
ഒന്ന് പണിയാന്” തരുമàµâ€¹ à´Å½Ã ´¨Ã µÃ ´¨Ã µ
à´â€¦Ã ´µÃ ´³Ã µâ€¹Ã ´Å¸Ã µ à´Å¡Ã µâ€¹Ã ´¦Ã ´¿Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã ´¾Ã ´Å¾Ã µÃ ´Å¾Ã ´¤Ã ´¿Ã ´¨Ã µÃ ´±Ã µâ€  à´â€“àµâ€¡Ã ´¦Ã ´â€š
à´â€¡Ã ´¨Ã µÃ ´¨Ã µÃ ´â€š തàµâ‚¬Ã ´°Ã µ”Ã ´¨Ã µÃ ´¨Ã ´¿Ã ´Å¸Ã µÃ ´Å¸Ã ´¿Ã ´²Ã µÃ ´².
à´Å¡Ã µâ€¹Ã ´¦Ã ´¿Ã ´Å¡Ã µÃ ´Å¡Ã ´¿Ã ´°Ã µÃ ´¨Ã µÃ ´¨Ã µâ€ Ã ´â„¢Ã µÃ ´â€¢Ã ´¿Ã ´²Ã µ” à´Å½Ã ´¨Ã µÃ ´¤Ã ´¾Ã ´¯Ã µâ€¡Ã ´¨Ã µâ€¡?
à´â€¦Ã ´µÃ ´³Ã µâ€¹Ã ´Å¸Ã µ മാത്രമല്à´²
à´Å½Ã ´¤Ã µÃ ´°Ã ´¯Ã µâ€¹ സ്ത്രàµâ‚¬Ã ´â€¢Ã ´³Ã µâ€¹Ã ´Å¸Ã µ
à´Å¡Ã µâ€¹Ã ´¦Ã ´¿Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã ´¾Ã ´¨Ã µ” മുà´Å¸Ã µÃ ´Å¸Ã ´¿Ã ´¯Ã ´¤Ã ´¾Ã ´£Ã µ…
മനസ്സില്” à´â€¢Ã ´¿Ã ´Å¸Ã ´¤Ã µÃ ´¤Ã ´¿Ã ´¯Ã µÃ ´â€š
à´â€¡Ã ´°Ã µÃ ´¤Ã µÃ ´¤Ã ´¿Ã ´¯Ã µÃ ´â€š നിര്”Ã ´¤Ã µÃ ´¤Ã ´¿Ã ´¯Ã µÃ ´â€š
à´â€¢Ã ´¾Ã ´®Ã ´¶Ã ´¾Ã ´¸Ã µÃ ´¤Ã µÃ ´°Ã ´¤Ã µÃ ´¤Ã ´¿Ã ´²Ã µâ€  മുഴുവന്” മുറà´â€¢Ã ´³Ã µÃ ´â€š
à´â€¦Ã ´­Ã µÃ ´¯Ã ´¸Ã ´¿Ã ´Å¡Ã µÃ ´Å¡Ã ´¤Ã ´¾Ã ´£Ã µ…
à´Å½Ã ´¨Ã µÃ ´¨Ã ´¾Ã ´²Ã µÃ ´â€š
ഒരിà´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã ´²Ã µ”Ã ´ªÃ µÃ ´ªÃ µâ€¹Ã ´²Ã µÃ ´â€š à´Å¡Ã µâ€¹Ã ´¦Ã ´¿Ã ´Å¡Ã µÃ ´Å¡Ã ´¿Ã ´²Ã µÃ ´².
ലിà´â€šÃ ´â€”ത്തിന്റàµâ€  വിശപ്പàµâ€¹Ã ´³Ã ´â€š
ഒന്നുമുണ്à´Å¸Ã ´¾Ã ´¯Ã ´¿Ã ´Å¸Ã µÃ ´Å¸Ã ´¿Ã ´²Ã µÃ ´²,
à´Å½Ã ´¨Ã µÃ ´¨Ã ´¿Ã ´Å¸Ã µÃ ´Å¸Ã µÃ ´â€š…
വàµâ€ Ã ´³Ã ´¿Ã ´ªÃ µÃ ´ªÃ µâ€ Ã ´Å¸Ã µÃ ´¤Ã µÃ ´¤Ã µÃ ´¨Ã µÃ ´¨Ã ´¤Ã µâ€¹Ã ´Å¸Ã µâ€ 
à´â€¦Ã ´ªÃ ´®Ã ´¾Ã ´¨Ã ´¤Ã µÃ ´¤Ã ´¿Ã ´¨Ã µÃ ´±Ã µâ€  നരà´â€¢Ã ´¤Ã µÃ ´¤Ã ´¿Ã ´²Ã µâ€¡Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µ
തള്ളിയിà´Å¸Ã µÃ ´Å¸Ã µÃ ´â€¢Ã ´³Ã ´¯Ã µÃ ´®Ã µâ€¹
à´Å½Ã ´¨Ã µÃ ´¨ ഭയത്താല്”
സ്വന്തà´â€š ലിà´â€šÃ ´â€”ത്തàµâ€ Ã ´¯Ã µÃ ´â€š
à´â€¦Ã ´¤Ã ´¿Ã ´¨Ã µÃ ´±Ã µâ€  à´â€¦Ã ´¨Ã ´¾Ã ´¦Ã ´¿Ã ´¯Ã ´¾Ã ´¯ വിശപ്പിനàµâ€ Ã ´¯Ã µÃ ´â€š
പിന്””Έ´µÃ ´²Ã ´¿Ã ´Å¡Ã µÃ ´Å¡Ã µ
à´â€¦Ã ´â„¢Ã µÃ ´â„¢Ã ´¨Ã µâ€ Ã ´¯Ã µÅ Ã ´°Ã µ à´Å“àµâ‚¬Ã ´µÃ ´¿
à´â€¡Ã ´µÃ ´¿Ã ´Å¸Ã µâ€  പാര്”Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µÃ ´¨Ã µÃ ´¨Ã ´¿Ã ´²Ã µÃ ´²Ã µâ€ Ã ´¨Ã µÃ ´¨Ã µ
à´Å½Ã ´²Ã µÃ ´²Ã ´¾Ã ´µÃ ´°Ã µâ€¡Ã ´¯Ã µÃ ´â€š പàµâ€¹Ã ´²Ã µâ€ 
à´Å¾Ã ´¾Ã ´¨Ã µÃ ´â€š ഒരു ബàµâ€¹Ã ´°Ã µ”Ã ´¡Ã µ വàµâ€ Ã ´â€¢Ã µÃ ´â€¢Ã µÃ ´¨Ã µÃ ´¨Ã µ.
à´â€¢Ã ´Å¸Ã µÃ ´â€¢Ã ´¿Ã ´Å¸ തàµâ€ Ã ´±Ã µÃ ´±Ã ´¿Ã ´¯Ã ´¾Ã ´²Ã µ”
ബലാല്””Έ´¸Ã ´â€šÃ ´â€”à´â€š à´Å¡Ã µâ€ Ã ´¯Ã µÃ ´¤Ã µÃ ´ªÃ µâ€¹Ã ´µÃ µÃ ´¨Ã µÃ ´¨
à´â€  à´â€¢Ã µÃ ´±Ã µÃ ´±Ã ´µÃ ´¾Ã ´³Ã ´¿ à´Å¾Ã ´¾Ã ´¨Ã µ” തന്നàµâ€ Ã ´¯Ã ´¾Ã ´£Ã µ.
à´â€¢Ã µâ€šÃ ´Å¸Ã µÃ ´Å¸Ã µÃ ´â€¢Ã ´¾Ã ´°Ã ´¾,
ശുà´â€¢Ã µÃ ´²Ã ´â€š വàµâ‚¬Ã ´£Ã µ à´â€¢Ã µâ‚¬Ã ´±Ã ´¿Ã ´ªÃ µÃ ´ªÃ µâ€¹Ã ´µÃ µÃ ´¨Ã µÃ ´¨
നമ്മുà´Å¸Ã µâ€  à´â€¦Ã ´Å¸Ã ´¿Ã ´µÃ ´¸Ã µÃ ´¤Ã µÃ ´°Ã ´â„¢Ã µÃ ´â„¢Ã ´³Ã µ”
നുà´£ പറയുന്നില്à´².

You can read more poems from Vishnu Prasad on his blog, this translation was particularly disturbing.